FANDOM


Note: This DigiFuse Chart is compiled differently from the other pages; due to the sheer number of Digimon involved, this chart instead lists all of the explicitly involved components which lead to Shoutmon X7F Superior Mode.
Base Additional Digimon Result
Shoutmon b Ballistamon bDorulumon bZekeGreymon bBombmon bKamemon bJijimon bOlegmon bApollomon bGrademon bPawnChessmon (White) bDondokomon b6-54 PaunGaossmonBeelzemon (2010 anime) bHi-VisionMonitamon bGolemon bMervamon bLillymon bDracomon bSparrowmon bKnightmon bBeastmon bDarkdramon bLeviamon bMetalGarurumon bMagnaAngemon bPatamon bGatomon bImpmon bVeemon bExamon bGarurumon bOmnimon bAgumon bWarGreymon bMarineAngemon bGuilmon bSearchmon bGuardromon bGotsumon bIceDevimon bLopmon bPumpkinmon bMantaraymon bPalmon bFloramon bGabumon bPururumon bBucchiemon bKokatorimon bPagumon bThundermon bYukimiBotamon bOtamamon bTanemon bPandamon bClockmon bJyarimon bBukamon bKyupimon bTerriermon bBetamon bBiyomon bLynxmon bMojyamon bViximon bKabuterimon bStingmon bLilamon bShakkoumon bBearmon bMekanorimon bDatamon bPuwamon bKunemon bTsunomon bMonodramon bPrairiemon bUpamon bMushroomon bSeahomon bDoggymon bGryphonmon bDeramon bMokumon bTrailmon (Kettle) tIgnitemon tPuppetmon bLeomon bKongoumon bLunamon bSpadamon bPuttimon bMercurymon bToyAgumon bGrizzlymon bLadyDevimon bGarbagemon bHoneybeemon bPichimon bKotemon bCoronamon bChuumon bSunflowmon bWhamon bSyakomon bMermaimon bSkullMeramon bSalamandermon bMatadormon bMarsmon bPonchomon bWaruMonzaemon bShurimon bWoodmon bArchelomon bPegasusmon bEtemon b Shoutmon X7F Superior Mode b
Shoutmon Ballistamon, Dorulumon, ZekeGreymon, Bombmon, Kamemon, Jijimon, Olegmon, Apollomon, Grademon, PawnChessmon (White), Dondokomon, PaunGaossmon, Beelzemon (2010 anime), Hi-VisionMonitamon, Golemon, Mervamon, Lillymon, Dracomon, Sparrowmon, Knightmon, Beastmon, Darkdramon, Leviamon, MetalGarurumon, MagnaAngemon, Patamon, Gatomon, Impmon, Veemon, Examon, Garurumon, Omnimon, Agumon, WarGreymon, MarineAngemon, Guilmon, Searchmon, Guardromon, Gotsumon, IceDevimon, Lopmon, Pumpkinmon, Mantaraymon, Palmon, Floramon, Gabumon, Pururumon, Bucchiemon, Kokatorimon, Pagumon, Thundermon, YukimiBotamon, Otamamon, Tanemon, Pandamon, Clockmon, Jyarimon, Bukamon, Kyupimon, Terriermon, Betamon, Biyomon, Lynxmon, Mojyamon, Viximon, Kabuterimon, Stingmon, Lilamon, Shakkoumon, Bearmon, Mekanorimon, Datamon, Puwamon, Kunemon, Tsunomon, Monodramon, Prairiemon, Upamon, Mushroomon, Seahomon, Doggymon, Gryphonmon, Deramon, Mokumon, Trailmon (Kettle), Ignitemon, Puppetmon, Leomon, Kongoumon, Lunamon, Spadamon, Puttimon, Mercurymon, ToyAgumon, Grizzlymon, LadyDevimon, Garbagemon, Honeybeemon, Pichimon, Kotemon, Coronamon, Chuumon, Sunflowmon, Whamon, Syakomon, Mermaimon, SkullMeramon, Salamandermon, Matadormon, Marsmon, Ponchomon, WaruMonzaemon, Shurimon, Woodmon, Archelomon, Pegasusmon, Etemon Shoutmon X7F Superior Mode[1]
Shoutmon EX6 b Mammothmon bGrowlmon bMonzaemon bStingmon bGotsumon bHalsemon bPumpkinmon bJijimon bHarpymon bCandlemon bSpadamon bLunamon bFrigimon bLilamon b Shoutmon X7F Superior Mode b
Shoutmon EX6 Mammothmon, Growlmon, Monzaemon, Stingmon, Gotsumon, Halsemon, Pumpkinmon, Jijimon, Harpymon, Candlemon, Spadamon, Lunamon, Frigimon, Lilamon Shoutmon X7F Superior Mode[2]


Notes and references

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.