Digimon Serbia Wiki
Advertisement
Digi-Kod
DigiCode (Japanese)
Digi-kod
Japanski Digi-kod alfabet

Digi-Kod, na engleskom Digi-Code (didži-koud), na japanskom Didži-Mođi (デジ-文字 digi-moji) je pismo koje se koristi u DigiSvetu. Postoji digi-kod za japanska (hiragana/katagana) i za engleska slova (latinica).Digi-Kod za Japanska slova[]

Japanski Digi-Kod:

あ/ア (a) い/イ (i) う/ウ (u) え/エ (e) お/オ (o) や/ヤ (ja) ゆ/ユ (ju) よ/ヨ (jo)
DC a DC i DC u DC e DC o DC ya DC yu DC yo
か/カ (ka) き/キ (ki) く/ク (ku) け/ケ (ke) こ/コ (ko) が/ガ (ga) ぎ/ギ (gi) ぐ/グ (gu) げ/ゲ (ge) ご/ゴ (go)
DC ka DC ki DC ku DC ke DC ko DC ga DC gi DC gu DC ge DC go
さ/サ (sa) し/シ (ši) す/ス (su) せ/セ (se) そ/ソ (so) ざ/ザ (za) じ/ジ (đi) ず/ズ (zu) ぜ/ゼ (ze) ぞ/ゾ (zo)
DC sa DC shi DC su DC se DC so DC za DC ji DC zu DC ze DC zo
た/タ (ta) ち/チ (či) つ/ツ (cu) て/テ (te) と/ト (to) だ/ダ (da) ぢ/ヂ (dži) づ/ヅ (dzu) で/デ (de) ど/ド (do)
DC ta DC chi DC tsu DC te DC to DC da DC ghi DC dzu DC de DC do
な/ナ (na) に/ニ (ni) ぬ/ヌ (nu) ね/ネ (ne) の/ノ (no) ぱ/パ (pa) ぴ/ピ (pi) ぷ/プ (pu) ぺ/ペ (pe) ぽ/ポ (po)
DC na DC ni DC nu DC ne DC no DC pa DC pi DC pu DC pe DC po
は/ハ (ha) ひ/ヒ (hi) ふ/フ (fu) へ/ヘ (he) ほ/ホ (ho) ば/バ (ba) び/ビ (bi) ぶ/ブ (bu) べ/ベ (be) ぼ/ボ (bo)
DC ha DC hi DC fu DC he DC ho DC ba DC bi DC bu DC be DC bo
ま/マ (ma) み/ミ (mi) む/ム (mu) め/メ (me) も/モ (mo) わ/ワ (va) を/ヲ (vo)
DC ma DC mi DC mu DC me DC mo DC wa DC wo
ら/ラ (ra) り/リ (ri) る/ル (ru) れ/レ (re) ろ/ロ (ro) ん/ン (n) ヴ (vu) ー (znak za izduženi samoglasnik)
DC ra DC ri DC ru DC re DC ro DC n DC vu DC chouon

Digi-Kod za Engleska slova[]

Engleski Digi-Kod:

A B C
DC A (eng) DC B DC C
D E F
DC D DC E (eng) DC F
G H I
DC G DC H DC I (eng)
J K L
DC J DC K DC L
M N O
DC M DC N (eng) DC O (eng)
P Q R
DC P DC Q DC R
S T U
DC S DC T DC U (eng)
V W X
DC V DC W DC X
Y Z
DC Y DC Z

Primena[]

Digimoni[]

- Puno digimona imaju ispisano "DIGITAL MONSTERS" Digi-kodom /eng. didžital monsters - digitalni monstrumi/ (DC deDC jiDC taDC ruDC moDC nDC suDC taDC chouon).

- AgumonHakase ima ispisano "DE" na bedžu (DC de).

-Silfimon ima ispisano "EYES" /eng. ajs - oči/ na viziru (DC aDC iDC zu).

- Kongoumon ima ispisano "KONGOU" na suknji (DC koDC nDC goDC u).

- Breakdramon ima ispisano "WARNING" na nozi /eng. vorning - upozorenje/ (DC waDC chouonDC niDC nDC gu).

- Omegamon ima ispisano "ALL DELETE" na maču /eng. ol dilit - obrisati sve/ (DC oDC chouonDC ruDC deDC riDC chouonDC to).

- MagnAndžimon ima ispisano "HEAVEN'S GATE" na plaštu /eng. hevenz gejt - kapija raja/ (DC heDC buDC nDC zuDC geDC chouonDC to).

- BlekSerafimon ima ispisano "SUBETE... WARE TO TO..." na suknji /jap. subete va vare to tomonji - Svi će biti jedno sa mnom/ (DC suDC beDC teDC waDC reDC toDC to).

- Serafimon ima ispisano "SUBETE WA WARE TO TOMONI" na suknji /jap. subete va vare to tomoni - Svi će te biti jedno sa mnom/ (DC suDC beDC teDC haDC waDC reDC toDC toDC moDC ni).

- Imperialdramon ima napisano "INITIALIZE" na maču /eng. inišalajz - pokrenuti/ (DC I (eng)DC N (eng)DC I (eng)DC TDC I (eng)DC A (eng)DC LDC I (eng)DC ZDC E (eng)).

- OmegamonZwart ima napisano "TERMINATION" na maču /eng. terminejšn - istrebljenje/ (DC TDC E (eng)DC RDC MDC I (eng)DC N (eng)DC A (eng)DC TDC I (eng)DC O (eng)DC N (eng)).

- Oriksmon ima napisano "...KARI TO KAGE WO MUSUBI TO... NI MUKAISHI... MANAKO NI WARE WO..." na ogrlici /jap. hikari to kage vo musubi tokicugeru, takaki niči ni mukaiši jagi no manako ni vare vo osame jo - Kada se spoje svetlost i senka, budimo u očima jarca koji gleda ka suncu/ (DC kaDC riDC toDC kaDC geDC woDC muDC suDC biDC toDC niDC muDC kaDC iDC shiDC maDC naDC koDC niDC waDC reDC wo).

Predmeti[]

- Na Digistoru 1 iz Digimon Avanture, i na Svetom Prstenu (ホーリーリング holy ring), koji se nalazi oko Tejlmonovog repa, Bakumonove noge, i Plotmonovog vrata, je ispisan digi kod "DIGITAL MONSTERS" /eng. didžital monsters - digitalni monstrumi/ (DC deDC jiDC taDC ruDC moDC nDC suDC taDC chouon).

- Na Takatovom novom Digistoru D-Arc iz Digimon Krotitelji je ispisano "DIGIMON TAMERS" /eng. didžimon temers - Digimon Krotitelji/ (DC deDC jiDC moDC nDC teDC iDC maDC zu).

- Na Crnom Prstenu je ispisano "EVIL RING" /eng. ivl ring - zli prsten/ (DC iDC biDC ruDC riDC nDC gu).

- Na Crnoj Spirali je ispisano "EVIL SPIRAL" /eng. ivl spajral - zla spirala/ (DC iDC chouonDC biDC ruDC suDC paDC iDC raDC ru).

- U 13. Epizodi sezone Digimon Avanture 02 Hikari šeta sama pored Tamnog Okeana prolazi pored znaka na kome piše "INNSMOUTH" /eng. insmaut - izmišljeno ime grada/ (DC iDC nDC suDC maDC uDC su).


Advertisement